Zasady korzystania ze strony internetowej rima-polska.pl

O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.rima-polska.pl (dalej jako: „Strona”)
jest ROBERT KOSTRZEWA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RIMA POLSKA ROBERT KOSTRZEWA wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kępska 12, 45-130 Opole,
NIP: 7542708644, REGON: 160302079 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@rima-polska.pl (dalej jako: „Rima Polska”,
Właściciel” lub „Administrator”)

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to
m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a
ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania
skierowanego do Rima Polska po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej
umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Rima Polska.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w
celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na
Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą,
a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze
Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony
Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (obowiązki ustawowe
Właściciela).

Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Rima Polska udostępnia informacje o
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób
korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne
działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki
internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z
Właścicielem Strony:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@rima-polska.pl lub

 pisemnie na adres: ul. Kępska 12, 45-130 Opole.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe
zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Usługi elektroniczne

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie adresu poczty
elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Rima Polska, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz treści
wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij zapytanie”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za
jego pośrednictwem.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków
dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa
autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest
dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym
zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z
Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@rima-polska.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Kępska 12, 45-130 Opole.

Aktualności i Nowości

Młot SlideSledge – nowość